Algemene Voorwaarden BellyTalk Monitor:

Art 1.
Definities.

Verhuurder:
BellyTalk BV

Huurder:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie een geldige huurovereenkomst is aangegaan.

Aanvang huurperiode:
De huurovereenkomst vangt aan na aanvaarding van de huurder van het aanbod van de Belly Talk monitor middels een akkoordbevestiging op de website van www.Bellytalk.nl en de ontvangst bevestiging hiervan aan huurder door verhuurder.

Einde huurperiode:
De huurovereenkomst eindigt na terugzending en ontvangst van de BellyTalk monitor door verhuurder.

BellyTalk monitor:
Alle “BellyTalk”modellen die worden aangeboden voor verhuur.
Bestelling: Op moment van akkoord gaan van deze voorwaarden.

Art.2.
Verhuur vindt plaats tegen de tarieven zoals geldend op de datum van bij het akkoord gaan van deze overeenkomst.

Art.3.
Huurder heeft de plicht wijzigingen in de voor BellyTalk relevante gegevens, waaronder adresgegevens, tijdig door te geven. Bij het niet tijdig doorgeven van een wijziging zijn eventuele negatieve gevolgen voor rekening van de huurder.

Art.4.
De huurovereenkomst eindigt alleen middels het retourneren van de gehuurde BellyTalk monitor en wel op de dag van ontvangst van de BellyTalk monitor door BellyTalk BV.

Art.5.
De BellyTalk monitor wordt per maand gehuurd en de huur wordt per maand voldaan waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand gerekend zal worden. BellyTalk BV keert geen restitutie uit bij het voortijdig beëindigen van de maandelijkse huurperiode.

Art.6.
Bij retournering van de BellyTalk monitor dient huurder direct aan verhuurder melding te maken van alle hem bekende of aan hem bekend geraakte defecten en/of tekortkomingen van
de gehuurde BellyTalk monitor.

Art.7.
Retournering en aanbieding van de BellyTalk monitor aan verhuurder valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
De verhuurder zal €15,- verzendkosten in rekening brengen bij de huurder indien de Belly Talk monitor ongefrankeerd retour wordt gezonden aan verhuurder.

Art8.
Bij vermissing of diefstal is te allen tijde de huurder aansprakelijk en zal huurder, naast de huur van de maand waarin de vermissing of diefstal plaatsvond althans gemeld werd, een bedrag van € 1500,-- verschuldigd zijn als compensatie voor het verlies van de monitor en de gemiste gederfde inkomsten.

Art 9.
Indien een factuur van Belly Talk B.V. niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, wordt de huurder geacht terstond van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Belly Talk B.V. op de huurder terstond opeisbaar en is de huurder vanaf dat moment een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie ook verleend - komen geheel voor rekening van de huurder.
Deze kosten bestaan, naast de verschuldigde rente, in ieder geval uit de volgende: administratiekosten voor de 1e, door BellyTalk verstuurd herinneringsbrief € 10,-, de incassokosten voor de 1e door een incassobureau verstuurde sommatiebrief bedragen € 44,03, de incassokosten voor de 2e door een incassobureau verstuurde sommatiebrief bedragen € 44,03 en de incassokosten voor de derde door een incassobureau verstuurde sommatiebrief bedragen € 90,-. Zodra rechtsbijstand door BellyTalk B.V. is ingeroepen respectievelijk de vordering door BellyTalk B.V. ter incasso uit handen is gegeven en er door de huurder na de 3e sommatiebrief nog steeds niet en/of niet volledig betaald is, verbeurt huurder klant wegens vertraging van de betaling van de factuur een direct opeisbare contractuele boete van € 300,- die aan BellyTalk B.V. zal toekomen.
Indien huurder de incasso storneert, verbeurt hij direct een opeisbare boete van € 300,-.


Art. 10.
Verhuurder behoudt zich het recht de kosten die zijn ontstaan zoals genoemd in artikel 8, 9 en 11 (automatisch) van huurder te incasseren dan wel te vorderen.

Art. 11.
De kosten van defecten, schade en/of aanvulling van manco’s aan de gehuurde BellyTalk
monitor welke op grond van het oordeel van de verhuurder zijn ontstaan door onjuist gebruik
of onzorgvuldig beheer worden op de huurder verhaald zoals omschreven in artikel 10.

Art.12
Bij het zich voordoen van mankementen tijdens de huur periode welke niet zijn ontstaan zoals omschreven in artikel 11 is omruilgarantie van toepassing op het gehuurde. Verhuurder zal zich inspannen wanneer terecht een beroep is gedaan op omruilgarantie, de vervangende BellyTalk monitor zo spoedig mogelijk te versturen. De huurpenningen blijven ook gedurende de periode waarin de BellyTalk monitor wordt geruild onverminderd verschuldigd tenzij verhuurder niet instaat, is binnen 6 werkdagen na een terecht beroep op de omruilgarantie de BellyTalk monitor te vervangen.

Art.13
Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden en accepteert uitdrukkelijk geen verantwoording voor de werking van de BellyTalk monitor of de gegevens die de BellyTalk monitor verschaft anders dan dat hij verantwoordelijk is voor de goede technische werking van de BellyTalk monitor bij gebreke waarvan hij slechts gehouden kan worden de BellyTalk monitor te ruilen in het kader van de omruilgarantie.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

BellyTalk BV

produkten

Doppler met recorder

Doppler met display

Bestellen


Het hartje horen en opnemen, 29 euro per maand!
Met extra digitaal display voor de aanduiding van het aantal hartslagen per minuut, 46 euro per maand.
Ultrasoon gel , handig verpakt in knijptube, hypoallergeen getest en wateroplosbaar.